"บิ๊กป้อม"ห่วงปัญหาว่างงาน กำชับกระทรวงแรงงานเร่งแก้

2020-10-01 11:55:30

"บิ๊กป้อม"ห่วงปัญหาว่างงาน กำชับกระทรวงแรงงานเร่งแก้

Advertisement


"บิ๊กป้อม" ห่วงปัญหาว่างงานของภาคอุตสาหกรรมจากโควิด-19 กำชับกระทรวงแรงงานเร่งสร้างงานสร้างอาชีพ

เมื่อวันที่  1 ต.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ที่ทำเนียบรัฐบาล  โดยที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ซึ่งมีรูปแบบการบริหารร่วม ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ ที่เป็นของคนไทยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการผลิต และสร้างบุคลากรที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตยานยนต์ ให้มีมาตรฐานเท่าทันเทคโนโลยีการผลิต ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในปี2563 มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,839 คน และได้รับทราบการดำเนินงาน ของสถาบัน พัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ (MARA) ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีผลการดำเนินงานในปี2563 คือได้ทำการฝึกอบรมให้กับวิทยากรตัวคูณ ของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ EEC เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานรองรับเทคโนโลยีชั้นสูง จำนวน 1,252 คน


พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ  ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-c u r v e ปี 2564-2565 และเห็นชอบแนวทางการพัฒนาอาชีพคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การว่างงานของภาคอุตสาหกรรม จากผลกระทบของโควิด-19 และจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้กำชับให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากำลังคน ทุกระดับของประเทศ จากทุกภาคส่วนโดยจะต้องบูรณาการร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตแรงงานไทย รวมถึงส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างเป็นระบบ ให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมไทยในภาวะวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ต่อไป


พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการฝึกอบรมกำลังคน เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน จะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการติดตาม ประเมินผล อย่างจริงจัง และมีมาตรการทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยส่งเสริมตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป