มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"ไม่ให้ใช้พื้นที่จัดชุมนุมใหญ่

2020-09-10 15:15:13

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"ไม่ให้ใช้พื้นที่จัดชุมนุมใหญ่

ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แถลงการณ์ไม่อนุญาตให้ "กลุ่มเฉพาะกิจ" ใช้พื้นที่จัดชุมนุมใหญ่ 19 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. จากกรณีที่กลุ่มเยาวชนปลดแอก เตรียมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นัดชุมนุมครั้งใหญ่โในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ โดยมีใจความว่า ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 ก.ย.2563 และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปแล้วนั้น เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ เรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 ก.ย.2563 ที่กำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุอีกว่า เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรม จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง คือ 1.หลักการพื้นฐาน คือ มหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 2.การจัดชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง และการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 3.เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษา ผู้จัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย โดยควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย

Advertisement