ฝ่ายค้านยื่น 4 ญัตติแก้ รธน. (คลิป)

2020-09-10 14:50:01

ฝ่ายค้านยื่น 4 ญัตติแก้ รธน. (คลิป)

"สมพงษ์"นำทีมฝ่ายค้านยื่น 4 ญัตติแก้ไข รธน. ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ได้ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 4 ญัตติ ประกอบด้วย 1.การยกเลิกอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกฯ ตามมาตรา 272 และให้การเลือกนายกรัฐมนตรี นั้นสามารถเลือกนอกบัญชีได้ แต่ต้องเป็น ส.ส. เท่านั้น เพื่อปิดทางนายกรัฐมนตรี คนนอก 2.การยกเลิกอำนาจของวุฒิสภา ตามมาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 เกี่ยวกับการไม่เห็นชอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากความผิดหรือโทษที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร 3.การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ทำให้ประกาศคำสั่งและการกระทำของ คสช.อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ และ 4.การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วยการยกเลิกมาตรา 88, 83, 85, 90, 91 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือใช้บัตร 2 ใบแท็กที่เกี่ยวข้อง