ครม.ตั้ง"หมอทวีศิลป์"นั่งตำแหน่ง"ผู้ตรวจราชการ สธ."

2020-09-08 16:30:13

ครม.ตั้ง"หมอทวีศิลป์"นั่งตำแหน่ง"ผู้ตรวจราชการ สธ."

Advertisement

ครม. มีมติแต่งตั้ง "หมอทวีศิลป์" ร่วมสู้ไวรัสโควิด ขึ้นเป็น "ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข"

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. มีรายงานว่า คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติแต่งตั้งให้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป สำหรับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ถือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวง ซึงว่ามีบทบาทสำคัญ คือ การตรวจราชการภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการตรวจติดตามเรื่องที่เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลในด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนงาน และโครงการสําคัญต่างๆ