สวนดุสิตโพลชี้รัฐบาลอยู่ในสภาวะไม่มั่นคง

2020-09-06 16:45:07

สวนดุสิตโพลชี้รัฐบาลอยู่ในสภาวะไม่มั่นคง

Advertisement

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจประชาชนเห็นว่ารัฐบาลอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคง  ชี้จุดแข็งมีเสียง ส.ว.สนับสนุน ส่วนจุดอ่อนประเทศเผชิญปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องเสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,768 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1 – 4 ก.ย. 2563 พบว่า ภาพรวมประชาชนเห็นว่ารัฐบาลอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคง 71.15 เปอร์เซ็นต์  และเห็นว่ามั่นคง 28.85 เปอร์เซ็นต์  โดยจุดแข็งที่ทำให้รัฐบาลเข้มแข็ง/มั่นคง คือ การมีเสียง ส.ว.สนับสนุน 64.74 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ มีอำนาจเบ็ดเสร็จ 54.62เปอร์เซ็นต์  มีเสียงข้างมากในสภา 51.52เปอร์เซ็นต์  ส่วนจุดอ่อน คือ ประเทศเผชิญปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ 77.49เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ การบริหารประเทศย่ำแย่ 67.00เปอร์เซ็นต์  และมีกระแสต่อต้านรัฐบาลมากขึ้น 63.79เปอร์เซ็นต์  วิธีที่จะทำให้รัฐบาลมั่นคง คือ ต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 83.73เปอร์เซ็นต์  ปราบปรามการทุจริต 69.99เปอร์เซ็นต์  และรับฟังประชาชนชน 66.00เปอร์เซ็นต์ 

ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลชุดนี้ที่ต้องแก้ให้ได้ เพราะหากประชาชนอยู่ได้รัฐบาลก็อยู่รอด รัฐบาลต้องแก้ไขภาพของการทุจริต การปิดกั้นความคิดเห็น ควรเน้นการเปิดใจรับฟัง มีผลงานที่โดนใจ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อให้รัฐบาลมีความเข้มแข็ง มั่นคงและมีเสถียรภาพนั่นเอง

ผลการสำรวจ “เสถียรภาพของรัฐบาล ณ วันนี้” สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีสภาวะความมั่นคงหรือมีเสถียรภาพทางการบริหารเศรษฐกิจเพียงพอ แม้ว่าผลสำรวจบางประเด็นจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลมีจุดแข็งตรงที่มีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. และเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็ตาม แต่นั่นเป็นเพียงการเมืองในเชิงปริมาณเท่านั้น ในแง่ของการเมืองเชิงคุณภาพเป็นสิ่งที่ประชาชนพึงปรารถนาที่สุด ซึ่งในภาวะการเมืองยุคโควิดนี้เรียกได้ว่าเป็นยาขมของรัฐบาลที่จะต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาเศรษฐกิจที่นับวันมีแนวโน้มตกต่ำลงเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยว การส่งออก-นำเข้า ปัญหาคนว่างงาน สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นตัวแปรที่ทำให้รัฐบาลมีจุดอ่อนในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลต่อสภาพที่ ไม่มั่นคงหรือเสถียรภาพของรัฐบาลในปัจจุบัน

ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลในสายตาประชาชน นักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลควรเห็นแก่ประโยชน์ชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยการแสดงเจตจำนงที่แท้จริงในความร่วมมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและไม่ขัดขวางหรือขัดแย้งกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ดังที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆ มิเช่นนั้นจะยิ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากที่รอคอยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากรัฐบาล ต่างจะยิ่งผิดหวังต่อทิศทางและการดำรงอยู่ของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้รัฐบาลเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆแท็กที่เกี่ยวข้อง