ศธ.เปลี่ยนชื่อ 13 สถานศึกษาในสังกัดอาชีวเป็น"เทคนิค"

2020-09-02 14:10:01

ศธ.เปลี่ยนชื่อ 13 สถานศึกษาในสังกัดอาชีวเป็น"เทคนิค"

ศธ. ประกาศเปลี่ยนชื่อ "13 สถานศึกษา" ในสังกัดเป็น "เทคนิค" รองรับ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา 2551

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 ส.ค. เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเนื้อหาระบุ ว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งของสถานศึกษา และรองรับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547

กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 13 แห่ง ดังนี้

Advertisement1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
2. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
3. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
4. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

Advertisement5. วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
6. วิทยาลัยการอาชีพปัว เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคปัว

7. วิทยาลัยการอาชีพเซกา เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคเซกา
8. วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
9. วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
10. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน

Advertisement11. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
12. วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
13. วิทยาลัยการอาชีพเทิง เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคเทิง