"คุณหญิงกัลยา" ลุยจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ทันสมัยกษัตริย์เกษตรไทย

2020-09-01 18:35:21

"คุณหญิงกัลยา" ลุยจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ทันสมัยกษัตริย์เกษตรไทย

Advertisement

"คุณหญิงกัลยา" เดินหน้าจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ทันสมัยกษัตริย์เกษตรไทย  เชื่อมวิถีดั้งเดิมสู่ยุคดิจิตัล 

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะที่กำกับดูแลอาชีวะเกษตร กล่าวว่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของประเทศไทยและได้มีการประกอบอาชีพนี้กันมาตลอดหลายชั่วอายุคน และได้รับการสานต่อมายังคนรุ่นปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน ที่ต้องมีการผนวกกันระหว่างองค์ความรู้แบบดั้งเดิมและเพิ่มเติมความรู้แบบสมัยใหม่ในการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ส่วนตัวจึงมีนโยบายเพิ่มเติมที่จะจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ทันสมัยกษัตริย์เกษตรไทย และได้มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษา และคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายอาชีวะเกษตรและประมง ให้ระดมผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ มาร่วมจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ทันสมัยกษัตริย์เกษตรไทย ในหลากหลายรูปเเบบทั้งในตำราเเละนอกตำรา ตลอดจนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้นโยบายการอ่าน การเขียน การเรียนประวัติศาสตร์ของตนเองอย่างสนุก โดยจะให้เเล้วเสร็จในเดือน ก.ย. นี้ และจะเชิญผู้นำนักเรียนอาชีวะเกษตรและประมง และนักศึกษา อศ.กช. ทั่วประเทศ (อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท หรือ อศ.กช.) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้รับฟังและเเลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อช่วยกันสร้างเกษตรกรทันสมัยรุ่นใหม่ สืบสานเเนวทางกษัตริย์เกษตรไทย เพื่อเชื่อมโยงรากฐานวิถีเกษตรไทย ที่สืบทอดกันมาสู่เกษตรกรทันสมัยในยุคดิจิทัล

“โลกหลังโควิด เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ต้องทำแบบล้ำหน้าไม่ใช่แค่เดินหน้าเพราะจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องนำองค์ความรู้แบบดั้งเดิมที่มีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสู้งสุด ดิฉันมีความตั้งใจที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน ให้กับคนไทย โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร เมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ประเทศก็จะเดินหน้าต่อได้แม้จะมีปัจจัยภายนอกมากระทบก็ตาม” คุณหญิงกัลยา กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง