ก.เกษตรฯจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” 27 – 30 ส.ค.

2020-08-20 13:15:20

ก.เกษตรฯจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” 27 – 30 ส.ค.

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่าง 27 – 30 ส.ค. ที่อิมแพคเมืองทองธานี  ชวนช้อปสินค้าเกษตรคุณภาพกว่า 1000 รายการ โชว์นวัตกรรมสินค้าเกษตร เลือกสรรพัสตราภรณ์กว่า 100 ร้านค้า ตื่นตานิทรรศการกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 smart & strong together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง  โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมด้วยนายนราพัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างให้เกิดรากฐานที่ดี เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พวกเราจะร่วมกันสร้างชาติผ่านภาคการเกษตรที่สำคัญไปด้วยกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน เพราะภาคการเกษตรเปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญของประเทศ ถ้ารากต้นไม้แข็งแรง ต้นไม้จึงจะเติบโตแผ่กิ่งก้านใบออกดอกติดผลได้ แต่ภาคการเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ หากไม่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเอง การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านองค์กรเกษตรกร ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 6,888 กลุ่ม สมาชิก 406,755 ราย Smart Farmer 1,101,650 ราย มีเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วกว่า 13,051 ราย สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรรวมทั้งประเทศ จำนวน 5,292 กลุ่ม จำนวนสมาชิก 121,121 ราย วิสาหกิจชุมชน 90,757 แห่ง สมาชิก 1,530,766 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 540 แห่ง สมาชิก 12,439 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 10,386 กลุ่ม สมาชิก 280,084 ราย มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ที่มีเกษตรกรต้นแบบ 882 ราย และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่คอยสนับสนุนงานทั่วประเทศ 75,105 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผลมาจากการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้น ในการสร้างเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบายเกษตรทันสมัย ให้เกิดกลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าพรีเมียม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ เช่น สินค้า GAP สินค้า Organic รวมถึงการสร้างสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI


นายนราพัฒน์  กล่าวต่อว่า นอกจากการสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้านการตลาด ยังจับมือภาคธุรกิจ ตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade และ บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ รวมถึงตลาดออนไลน์  จับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิดเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต ทางการเกษตรและอาหารสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุ่มเกษตรกรในทุกกลุ่มสินค้า และแสดงความมั่นใจในศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยให้พร้อมถึงการเป็นครัวโลกด้วย


ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 30 ส.ค. 2563 นี้ ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9 - 10 อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งเป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย เพื่อให้งานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาครวมทั้งการสร้างโอกาส ให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก มีการกระจายตัวของรายได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง เชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร และทำความเข้าใจว่า เกษตรสร้างชาติได้อย่างไร และสินค้าเกษตรไทย พร้อมไปตลาดโลกแล้ว กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การพบปะ แลกเปลี่ยน พูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ จากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งทั่วประเทศ, เกษตรแปลงใหญ่ ที่รวมกลุ่มการผลิต เปลี่ยนสินค้าจากขายในประเทศ ยกระดับสินค้า Premium to fly, เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร มีความรู้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนหันกลับมาทำการเกษตร เป็นอนาคตของการปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป

นายเข้มแข็ง กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พบความอลังการของกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศ หลากหลายประเภท ตื่นตาไปกับ นวัตกรรมการเกษตร โชว์เทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนื้อเยื่อสัปปะรดกินสดพันธุ์ MD2 และโชว์นวัตกรรมการเกษตร จากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์อาราขาพืช จาก ม.เกษตรศาสตร์ อิ่มท้อง กับครัวไทย ห้ามพลาดการช้อปปิ้งสินค้าเกษตรคุณภาพ product premium หลากหลายประเภท กว่า 1,000 รายการ ชิม “อาหารไทย อาหารโลก” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” สินค้าที่มาจำหน่าย อาหารสด เช่น ผักปลอดภัยจาก ตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด ทั่วประเทศ อินผลัมผลสด บุรีรัมย์ หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ ชัยภูมิ ผลไม้ปลอดสารพิษ อโวคาโว วังน้ำเขียว ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช อาหารแปรรูป เช่น ปลานิลหยอง จ.หนองบัวลำภู ปลาส้มสติ๊ก จ.นครราชสีมา ปลาร้าก้อนสำเร็จ จ.อำนาจเจริญ เงาะสอดไส้ฟรีซดราย จ.ชุมพร อาหารปรุงสุก เช่น ข้าวหมกอาหรับ จ.ปัตตานี หมูหมักปลาร้า จ.สุพรรณบุรี เส้นจันท์ผัดซอสมังคุด จ.จันทบุรี น้ำพริกด้วงมะพร้าว จ.เลย นาซิดาแฆ จ.นราธิวาส ซาเตข้าวอัด จ.นราธิวาส อาหารสุขภาพ เช่น ผักเคลแผ่นอบกรอบ จ.นครปฐม น้ำผักโขมผสมฟักทอง จ.จันทบุรี ซุปข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมคอลลาเจน จ.ชลบุรี ชาเห็ดหลินจือ จ.สระแก้ว ผงมะเขือเทศชงพร้อมดื่ม อาหารนวัตกรรม เช่น มะม่วงเบาผง จ.สงขลา มะม่วงป๊อบ จ.สุโขทัย บิสกิตกล้วยน้ำว้าสอดไส้แยมมะกรูด จ.พิจิตร กล้วยผง จ.กำแพงเพชร มะพร้าวผง จ.สมุทรสาคร จิ้งหรีดผง จ.สุโขทัย มะขามผงชงดื่ม จ.อุตรดิตถ์ สแปรด


Advertisementถั่วลายเสือ จ.แม่ฮ่องสอน เลือกสรรพัสตราภรณ์ กว่า 100 ร้านค้า จากแม่บ้านเกษตรกรคุณภาพ เช่น ผ้าทอนาหมื่น จ.ตรัง ผ้าไหมแก้มฝ้ายทอมือ จ.น่าน ผ้าไหมยกดอก จ.ลำพูน ผ้าทอมัดหมี่สี่ตะกอ จ.ลพบุรี สร้างโอกาสธุรกิจเกษตร จับคู่ Business Matching เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรไทย ได้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พบปะผู้ส่งออก Start up ส่งสินค้าดีมีคุณภาพสู่ตลาดสากล รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น โดยจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ฝึกอาชีพ DIY หนึ่งวันทำได้จริง กว่า 30 หลักสูตร เช่น ขนมจีนน้ำยาเห็ด ผักบุ้งดองสูตรโบราณ พวงมาลัยใบเตย การขยายพันธุ์แคคตัส น้ำพริกกากหมู  กิจกรรมสาระบันเทิง ให้บริการความรู้แก่เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน การล้างผักอย่างปลอดภัย คำแนะนำการปลูกพืช คลินิกพืช โชว์การเดินแบบผ้าไทย สาธิตการทำอาหารจากเชฟชั้นนำ มินิคอนเสริต์จากศิลปินชื่อดัง  มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชาติ และเห็นถึงพลังของพี่น้องเกษตรกรไทย ในงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 มหกรรม product premium ระหว่างวันที่ 27 – 30 ส.ค. 2563 ณ ที่อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10

แท็กที่เกี่ยวข้อง