๑๑ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ร.๙

2017-10-04 15:45:40

๑๑ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ร.๙

Advertisement

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้สร้างสรรค์สนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มากมาย เพื่อพสกนิกรชาวไทย สำหรับผลงานที่ทรงได้รับการถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งสิ้น ๑๑ ฉบับด้วยกัน


๑. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๓๑๒๗ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุดซ้ำแบบทุ่นลอย (กังหันน้ำชัยพัฒนา)
ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
๒. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๑๐๓๐๔
เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ

ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔
๓. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๑๐๗๖๔
การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔


๔. อนุสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๘๔๑
การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลงสำหรับเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ

ถวายการรับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
๕. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๑๓๘๙๘
การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน “ฝนหลวง”

ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕


๖. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๑๔๘๕๙
ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกายถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖


๗. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๑๖๑๐๐
อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว

เป็นเครื่องยนต์ที่ขับดันน้ำเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเรือ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗


๘. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๒๒๖๓๗
กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน)ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐


๙. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๒๙๐๙๑
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


๑๐. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๒๙๑๖๒
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓


๑๑. สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเลขที่ ๒๙๑๖๓
โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์

ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓