ชวนแสดงความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่

2020-08-10 16:10:30

ชวนแสดงความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่

Advertisement

ประกันสังคมชวน "นายจ้าง-ผู้ประกันตน" ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในประเด็นให้สอดคล้อง กับสภาพการณ์ในปัจจุบันว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มที่จะมีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และเป็นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน อันจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น สำหรับประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมของร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่าว มีสาระสำคัญ ในประเด็นต่างๆ อาทิ การแก้ไขหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคม การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการแพทย์ และคณะกรรมการอุทธรณ์ การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการให้มีเพียงวาระเดียว การแก้ไขอำนาจ ในการกำหนดการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และการบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้างในการดำเนินงานประกันสังคม การขยายอายุของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 การแก้ไขสิทธิประโยชน์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไปในช่วงคุ้มครองต่อ 6 เดือน ภายหลังจากสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 การแก้ไขการคำนวณเงินเพิ่มค้างชำระของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยกำหนดให้ไม่เกินจำนวนเงินสมทบ ที่ต้องจ่าย การกำหนดให้ผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมสามารถกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน การแก้ไขให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร การเพิ่มเงินทดแทน การขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ การเพิ่มประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม ที่ www.sso.go.th หรือ แสดงความคิดเห็นผ่าน QR code ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 ส.ค. 2563 นี้ แท็กที่เกี่ยวข้อง