คพ. จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำเตือนภัยวิกฤต

2020-08-10 16:05:59

คพ. จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำเตือนภัยวิกฤต

Advertisement

คพ. จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ เตือนภัยวิกฤต พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหามลพิษ


เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำเป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการ โดยจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับคาดการณ์คุณภาพน้ำรายวันในสภาวะปกติและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำในสภาวะฉุกเฉิน เช่น ในปี 2559กรณีพบปลากระเบนลอยตายในแม่น้ำแม่กลอง ระบบนี้จะช่วยนำไปสู่การสืบหาและเฝ้าระวัง และใช้ในการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งนำไปกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษให้อยู่ในศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำ และเชื่อมโยงผลการคาดการณ์ไปยังคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน


นายสมชาย กล่าวว่า ในที่ประชุมจะมีการนำเสนอผลการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษเปรียบเทียบกับการระบายความสกปรกในพื้นที่ของแม่น้ำป่าสักและทราบถึงแหล่งกำเนิดที่เป็นปัญหา รวมทั้งระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการคาดการณ์คุณภาพน้ำเข้ากับคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลการคาดการณ์ เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการประชุมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร อุตสาหกรรมจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานชลประทาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ


แท็กที่เกี่ยวข้อง