"ธรรมนัส"ศึกษาโครงการหมอดินอาสา

2020-08-06 22:10:14

"ธรรมนัส"ศึกษาโครงการหมอดินอาสา

Advertisement

"ธรรมนัส"ศึกษาโครงการหมอดินอาสา “คนต้นแบบ ขุดบ่อ นอนนา พาคนกลับบ้าน” จ.อุดรธานี


เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินของหมอดินอาสา พร้อมพบปะหมอดินอาสาและเกษตรกรในเครือข่าย และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยช์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณ อ.เพ็ญ และอ.กุดจับ จ.อุดรธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายที่มุ่งเน้นในการรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ปรับปรุงฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากทรัพยากรดิน เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการทำเกษตรกรรม ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินของหมอดินอาสา ภายใต้ชื่อ “คนต้นแบบ ขุดบ่อ นอนนา พาคนกลับบ้าน” ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโควิด-19 และลดความเดือดร้อนจากสภาวะการขาดแคลนอาหารและรายได้ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก ที่มีการถอดบทเรียนของนายคมสัน โคตรสีทา และนางนุชนารถ แก้วสว่าง เป็นโครงการต้นแบบ


นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยช์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย และร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา


แท็กที่เกี่ยวข้อง