"เฉลิม"ออกแถลงการณ์เสนอทางออกประเทศไทย 3 ข้อ

2020-08-07 16:40:56

"เฉลิม"ออกแถลงการณ์เสนอทางออกประเทศไทย 3 ข้อ

Advertisement

"เฉลิม"ออกแถลงการณ์เสนอทางออกประเทศไทย 3 ข้อ 1.ยกเลิก รธน.ฉบับปัจจุบัน 2.นำ รธน.ฉบับปี 2540 มาใช้ทันที และ 3.นายกฯยุบสภาเลือกตั้งภายใน 60 วัน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย (พท.) ออกแถลงการณ์เสนอทางออกประเทศไทย 3 ข้อ โดยมีใจความสรุปว่า 1.ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน   2.นํารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้ทันที และ3.นายกรัฐมนตรีต้องปยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน โดยเป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 จากนั้นจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง  ทั้งนี้จะเสนอให้สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาเห็นชอบใน 3 ข้อดังกล่าว โดยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2563 จะมีเพียง 3 มาตราเท่านั้น ไม่มีเนื้อความยุ่งยากใดๆ พิจารณาเพียง 3 วันก็แล้วเสร็จแล้ว ทั้งนี้ทราบดีว่าข้อเสนอจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ คัดค้านและสนับสนุนอย่างหลากหลายและกว้างขวาง ซึ่งก็ประสงค์เช่นนั้น และยินดีอย่างยิ่งที่จะมีนักวิชาการ นักการเมือง นักประชาธิปไตย นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนออกมาแสดงความเห็น ทั้งนี้ หากมีผู้กล่าวอ้างว่าวิธีนี้ไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ขอเรียนว่าถูกต้อง เพราะมีแต่บทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงเป็นความจริงที่ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม จึงเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีบทบัญญัติเขียนให้กระทําได้ แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้กระทํา ซึ่งย่อมต้องถือว่ากระทําได้ เพราะมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ในมาตรา 5 วรรคสองว่า เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข