"อนุทิน”ขอ ผอ.สำนักงบฯ จ่ายค่าตอบแทน อสม.สู้โควิด 7 เดือน

2020-08-06 22:40:08

"อนุทิน”ขอ ผอ.สำนักงบฯ จ่ายค่าตอบแทน อสม.สู้โควิด 7 เดือน

Advertisement

"อนุทิน” ส่งหนังสือถึง ผอ.สำนักงบประมาณ ขอจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม.7 เดือน

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุขได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 5 ส.ค. ถึง ผอ.สำนักงบประมาณ เพื่อเดินหน้าเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้อาสาสมัครสาธารณสุข 7 เดือน ตามมติเห็นชอบของ ครม. โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่า  ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม.และอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมจำนวนไม่เกิน 3,054,729 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมี.ค. – ก.ย. 2563 รวม 7 เดือน กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622,319,500 บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 ตาม ขั้นตอนต่อไป

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการทันต่อสถานการณ์และการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของทางราชการตามมติครม. กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วจึงมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อสม. และอสส. สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น3,622,319,500 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ อสม. จะจ่ายก่อน 7 เดือน โดยจ่ายเป็นสองช่วงคือเดือนมี.ค.-มิ.ย.63 รวมกัน 4 เดือน เป็น 2,000 บาทต่อคน และเดือน ก.ค.-ก.ย.63 ตอบแทนเป็นรายเดือน การจ่ายในระยะเวลา 7 เดือน เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอื่นตามหนังสือกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 ที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในช่วงไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนในรอบนี้ใช้งบประมาณของปี 2563 และจะใช้งบประมาณของปี 2564 ที่เป็นงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในการจ่ายให้ครบ 19 เดือน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข


แท็กที่เกี่ยวข้อง