อธิบดี พช.เปิดงาน "พืชพรรณธัญญาหาร จ.นครนายก"

2020-08-06 19:10:55

อธิบดี พช.เปิดงาน "พืชพรรณธัญญาหาร จ.นครนายก"

Advertisement

อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงาน "พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัดนครนายก" สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน "พืชพรรณธัญญาหาร จ.นครนายก" ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และศิลปินที่นำภาพมาร่วมจัดแสดง ร่วมพิธีดังกล่าว


โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ "วัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย" ผู้ร่วมเสวนา รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง นายวิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ นางประภา ปานนิตยกุล นายสุนทร แววมะบุตร (เครือข่ายผู้ปลูกผัก) การแข่งขันวาดภาพพืชผัก หัวข้อ "ปลูกพืชผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร" พร้อมทั้งให้คำแนะนำน้อง ๆ นักเรียนในการวางองค์ประกอบของภาพ และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้อง ๆ นักเรียนอีกด้วย


รับชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ทุกฝ่ายช่วยกันส่งเสริมให้ทุกบ้านปลูกผักกินเองตามคำกล่าวที่ว่า "บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง" "ซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน" นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน จึงก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจของคณะผู้จัดงานในการเชื่อมโยงวิธีการปลูกผักสวนครัวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนขึ้น


ในการจัดงานครั้งนี้ต้องการนำเสนอให้เห็นว่า ศิลปะ วัฒนธรรม และและนวัตกรรม มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน จากวิธีการปลูกเกิดการสร้างงานศิลปะ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแปรรูปพืชผักเป็นเมนูอาหารรักษ์สุขภาพ การรวมกลุ่มการปลูกและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในรูปแบบที่หลากหลายส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียว

ทั้งนี้กิจกรรม "พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัดนครนายก" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ส.ค. - 30 ต.ค. 2563 ณ หอศิลป์จังหวัดนครนายก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก