โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 7 รัฐมนตรีใหม่

2020-08-06 14:05:13

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 7 รัฐมนตรีใหม่

Advertisement

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 7 รัฐมนตรีใหม่  ไม่พลิกโผ "ดอน"โผล่ควบรองนายกฯอีกตำแหน่ง "นฤมล"นั่ง รมช.แรงงาน

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ  แต่งตั้งรัฐมนตรี  ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล,อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย.2562  แล้ว  และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่  10 ก.ค.2562  นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่งสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้


นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ  รมว.พลังงาน


นายอนุชา นาคาศัย เป็น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายปรีดี ดาวฉาย เป็น รมว.คลัง


นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น รมว.อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็น รมว.แรงงาน


นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รมช.แรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ส.ค.2563 เป็นปีที่  5  ในรัชกาลปัจจุบัน  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แท็กที่เกี่ยวข้อง