"บิ๊กป้อม"รณรงค์คนไทยปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 12 ส.ค.

2020-08-06 14:00:33

"บิ๊กป้อม"รณรงค์คนไทยปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 12 ส.ค.

Advertisement

"บิ๊กป้อม" ประชุม คกก.ป่าไม้แห่งชาติ รณรงค์คนไทยปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 12 ส.ค. 

เมื่อวันที่  6 ส.ค.  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมารนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ประชุม ได้รับทราบมติ ครม.เห็นชอบร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติแล้ว เมื่อ 6 พ.ย. 2562 รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุง แก้ไขกฎมหายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และตอบรับกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งรับทราบเรื่องโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าโดย ทส.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาป่าไม้ ทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ซึ่งกำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ร้อยละ 35 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ร้อยละ 15 และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบทร้อยละ 5 เพื่อเป็นการพลิกฟื้นผืนป่า สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัย และที่ทำกินในพื้นที่ป่า สามารถอยู่กับป่าได้ อย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริ คณะกรรมการฯได้พิจารณาเห็นชอบ การยกเว้นอากรขาออก ไม้เศรษฐกิจ ไม้แปรรูป และปรับลดอัตราอากรขาออก ไม้ท่อน เพื่อส่งเสริม การส่งออกภาคเศรษฐกิจรวมทั้งเห็นชอบ การขยายกรอบเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ทส.ให้เร่งขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า และการป้องกันไฟป่า ตามแผนงาน น้อมนำแนวพระราชดำริ "คนอยู่กับป่า" ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำ และชุมชน ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างและฟื้นคืนระบบนิเวศต้นน้ำ ให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการรักษาป่า ป้องกันไฟป่า และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำหลาก น้ำท่วม อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม พล.อ.ประวิตร ได้ขอให้ทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. ที่คนไทยทั้งชาติได้น้อมนำปฏิบัติมาทุกปี อย่างต่อเนื่อง