ส.ส.ก้าวไกลดันร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ

2020-08-05 18:55:38

ส.ส.ก้าวไกลดันร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ

Advertisement

ส.ส.ก้าวไกลดันร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ เป็นหลักประกันพื้นฐาน ปชช. อายุ 60 ปีขึ้นไป ลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ ก่อนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่รัฐสภา น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และคณะ แถลงข่าวว่าพรรคก้าวไกล ขอร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ ขอให้รัฐจัดให้มีระบบบำนาญแห่งชาติโดยเสมอภาค เพื่อเป็นหลักประกันทางรายได้แบบรายเดือนขั้นพื้นฐานให้ประชาชนทุกคน ที่มีอายุ60 ปีขึ้นไป พร้อมขอให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้าให้ผู้สูงวัยแบบรายเดือน ในอัตราที่อ้างอิงเส้นความยากจน หรือปรับตามค่าเฉลี่ยของค่าจ้างทุก 3 ปี และขอให้มีคณะกรรมการกลางที่มาจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาระบบบำนาญแห่งชาติให้เป็นระบบเดียวกัน โดยจะต้องมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพจำนวนเดือนละ 600 บาท จึงขอเสนอให้เพิ่มเป็นเดือนละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นโดยเร็วที่สุด

น.ส.วรรณวิภา กล่าวต่อว่า ซึ่งพรรคก้าวไกล พร้อมร่วมสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่นานนี้ จึงอยากให้เร่งแก้ไขโดยด่วน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของการลงนามรับรองโดยนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงิน จึงต้องได้รับการลงนามก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง