"คพ- จิสด้า" จับมือจัดการปัญหามลพิษ

2020-08-05 16:55:38

"คพ- จิสด้า" จับมือจัดการปัญหามลพิษ

Advertisement

"คพ- จิสด้า" ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการปัญหามลพิษ


เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (จิสด้า)  ผนึกกำลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือและสร้างกลไกในการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำหรับเป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ และยกระดับความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ และนวัตกรรมในการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า อวกาศและภูมิสารสนเทศมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ และวางแผนในการบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือในการดำเนินงานกับ คพ. จะดำเนินงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการปัญหามลพิษของประเทศไทย ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และปัญหาขยะมูลฝอย นับเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญในด้านการติดตามสถานการณ์ปัญหา และวางแผนในการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือและกลไกการทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน ในการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันทันสมัยในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง