ทางการญี่ปุ่น อนุญาตให้คนไทยบางกลุ่ม เข้าประเทศได้แล้ว

2020-08-04 13:05:51

ทางการญี่ปุ่น อนุญาตให้คนไทยบางกลุ่ม เข้าประเทศได้แล้ว

Advertisement

"ทางการญี่ปุ่น" อนุญาตให้ "คนไทยบางกลุ่ม" เดินทางเข้าประเทศได้แล้ว เริ่ม 5 ส.ค.นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ออกประกาศ เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น โดยเมื่อวันที่ 29 ก.ค.63 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 1.ผู้ที่เดินทางระยะสั้นเพื่อธุรกิจ 2.ผู้ที่ทำงานหรือพำนักในญี่ปุ่นระยะยาว โดยมีสถานะใดสถานะหนึ่ง คือ ผู้จัดการธุรกิจ การโยกย้ายพนักงานภายในบริษัทเดียวกัน วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ ผู้ให้บริการระหว่างประเทศ, พยาบาล, ผู้มีทักษะอาชีพขั้นสูง, ผู้ฝึกงานเชิงเทคนิค, ผู้ทำงานที่มีทักษะเฉพาะ, และกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ในสตาร์ทอัพ

ด้านเอกสาร 1.ผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นและยังไม่มีใบ Re-Entry Permission จะต้องขอรับวีซ่า ส่วนผู้ที่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว จะต้องขอรับเอกสาร “Letter of Confirmation of Submitting Required Documentation for Re-entry into Japan” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "Re-entry Confirmation Letter" ซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่น ในประเทศไทย 2.ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น จะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 “Certificate of Testing for COVID-19” โดยมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 3.มาตรการข้างต้นเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.63 เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ซึ่งมีสถานะถิ่นพำนัก ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายกลุ่มชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร คู่สมรส หรือบุตรของชาวญี่ปุ่น คู่สมรสหรือบุตรของชาวต่างชาติ ที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร หรือผู้มีถิ่นพำนักระยะยาว เช่น นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา และเดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ 2 เม.ย.2563 สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.นี้เป็นต้นไป ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย


แท็กที่เกี่ยวข้อง