นายกฯวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2

2020-08-03 12:59:29

นายกฯวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2

Advertisement

นายกรัฐมนตรีวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของชาวดินแดงในทุกมิติ


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยแปลง A1 และ D1 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการก่อสร้าง และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้อยู่อาศัยของโครงการ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวรายงานถึงการปฏิรูปด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง) และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้นำและชาวชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารแปลง D1 ตรงข้ามกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” มีปริมาณที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ และกลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระได้ ด้วยความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และได้รับความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนดินแดง และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2543 โดยคำนึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบัน  พม. โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) จำนวน 334 หน่วย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนได้เป็นประธานส่งมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัยไปเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 นอกเหนือจากโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงแล้ว ยังมีโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย 100,000 หลัง ที่รัฐบาลมอบหมายให้  พม. เร่งดำเนินการจัดสร้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือเกษียณอายุ และประชาชนที่มีรายได้น้อย ได้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ กทม.และทั่วประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)


ด้านนายจุติ กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย โดยเริ่มตั้งแต่การรับรู้ความสำคัญของการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ไปจนถึงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน การตั้งกฎ กติกาในการอยู่ร่วมกัน การนำบทเรียนในอดีตมาปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น โดยน้อมนำหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ซึ่ง  พม. พร้อมให้การสนับสนุนและบูรณาการงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ “ชุมชนดินแดง” บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 - 2567) และมีการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 4 ระยะ รวมทั้งสิ้น 20,292 หน่วย และอนุมัติการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงแปลง G จำนวน 334 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แฟลตที่ 18 - 22 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559 และได้ส่งมอบอาคารให้ผู้อยู่อาศัยไปแล้ว นับเป็นการปฏิรูปที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 3 และ 4 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 โดยให้ กคช. ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตลอดจนอนุมัติในหลักการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 - 4 ทั้งนี้ กคช. จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ในวันนี้ (3 ส.ค. 2563) ซึ่งโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 รองรับการรื้อย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมในโครงการเคหะชุมชนดินแดง อาคารแฟลตที่ 9 - 17 , 23 - 32 และ 63 - 64 ด้วยการก่อสร้าง 2 อาคาร รวม 1,247 หน่วย ได้แก่ อาคาร A1 ตั้งอยู่บริเวณถนนฝั่งจตุรทิศ เป็นอาคารชุดสูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย และอาคาร D1 ตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต เป็นอาคารชุดสูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย มีห้องพักอาศัยขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร ที่ผู้อยู่อาศัยทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้ง ได้จัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำนักงาน ร้านค้า และสวนสาธารณะ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกันยายน 2563 และมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565 ทั้งนี้ “ชุมชนดินแดง” ถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่ต้องดำเนินการตั้งแต่ฐานราก คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และศักยภาพความเป็นผู้นำของคนในชุมชน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของคนดินแดงในทุกมิติอย่างแท้จริง