พช.ปลื้มคนแห่ชมนิทรรศการ "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี”

2020-08-01 18:15:49

พช.ปลื้มคนแห่ชมนิทรรศการ "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี”

Advertisement

กรมการพัฒนาชุมชนปลื้มคนแห่ชมนิทรรศการ "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” 


เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายคือสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปราชญ์ชุมชนและผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลจัดนิทรรศการโดยบรรยากาศบูธนิทรรศการจิตอาสา ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้” ระหว่างวันที่ 28 – 31 ก.ค.  ที่บริเวณท้องสนามหลวง มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ซึ่งภายในบูธมีกิจกรรมสาธิต กิจกรรมส่งเสริมความรู้ การส่งเสริมทักษะอาชีพตามภารกิจที่เกี่ยวข้องในประเด็น “การบริหารจัดการชุมชน” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันระดับครัวเรือน ชุมชนในสถานการณ์วิกฤต ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนใช้วิถีชีวิตในการสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขและเข้มแข็ง ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป ซึ่งตลอด 4 วัน ได้รับผลการตอบรับจากประชาชนเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมกว่า 6,000 คน โดยวันสุดท้ายประชาชนให้ความสนใจกับกิจกรรมสาธิต ให้ความรู้การปลูกผักสวนครัว, โคก หนอง นา โมเดล การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และร่วมสนุกกับการตอบคำถาม กับกิจกรรม “ปันสุข” ซึ่งทุกคนที่เข้าชมนิทรรศการ เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ จะได้รับสิ่งของแจกฟรี เช่น เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว อาหารแปรรูป หน้ากากอนามัยผ้า ผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถิ่นรสไทยแท้ เพียง Scan QR Code Page ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช. ประเมินความพึงพอใจ Check Out ไทยชนะ เสร็จแล้วรับของได้ทันที ซึ่งภายหลังจากจบงานได้แจกผักสวนครัวที่ได้นำมาจัดนิทรรศการแก่ประชาชนที่เข้าชมงาน โดยไม่ได้นำกลับเพื่อนำไปเพาะขยายและบริโภคต่อไป


"กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนผู้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งผลให้ประชาชนมีความรู้และทักษะการจัดการภายในชุมชน มองเห็นอนาคต มีความหวังและมีความสุข สามารถน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้และเสริมสร้างความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันระดับครั้วเรือน/ชุมชน ในทุกสถานการณ์ต่อไป"นายสุทธิพงษ์ กล่าว