มท.เปิดรับสมัครงานกว่า 3 หมื่นอัตราให้ทำงานตามภูมิลำเนา

2020-07-31 15:40:01

มท.เปิดรับสมัครงานกว่า 3 หมื่นอัตราให้ทำงานตามภูมิลำเนา

Advertisement

"มหาดไทย" เปิดรับสมัครงาน 30,058 อัตรา เผยเงินเดือนดี แถมได้ทำงานตามที่อยู่ในภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR โพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความว่า กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา ดังนี้ 1.อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน รับสมัครระหว่างวันที่ 21 ก.ค.-4 ส.ค.2563 สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย คุณสมบัติ ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ ส่วนเงื่อนไข คือ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

ลักษณะงาน ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต ต้องปฏิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วันต่อเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก ท้องถิ่นไทย
2. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เปิดรับ 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน เปิดรับสมัครภายในเดือน ก.ย.2563 สามารถสมัครได้ยังที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย คุณสมบัติต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี วุฒิการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรในตำบล หรืออำเภอนั้นๆ ลักษณะงาน เก็บข้อมูลแบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ One Plan หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ทีเฟซบุ๊ก กรมการปกครอง