“หัวหิน” ปล่อยลูกปูม้ากว่า 20 ล้านตัวคืนสู่ทะเล

2020-07-21 14:35:12

“หัวหิน” ปล่อยลูกปูม้ากว่า  20 ล้านตัวคืนสู่ทะเล

“หัวหิน” ปล่อยลูกปูม้ากว่า  20 ล้านตัวคืนสู่ทะเลบริเวณชายหาดตะเกียบ


เมื่อวันที่ 21 ก.ค.  น.ส. สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประธานคณะทำงานขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยตามมติ ครม.  เป็นประธานเปิดธนาคารปูม้าบ้านเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และร่วมกิจกรรม “ธนาคารปูม้าชุมชน คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยมี ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน นายศักดิ์ชาย(ไต๋จุก) ทองเหี่ยง ผู้ดูแลธนาคารปูม้าชุมชนบ้านเขาตะเกียบ กลุ่มชาวประมงสมาชิกธนาคารปูม้าบ้านเขาตะเกียบ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมนำลูกปูม้ากว่า 20 ล้านตัว ปูม้าขนาดเล็กและแมงดาทะเลอีกจำนวนหนึ่งไปปล่อยที่ทะเลบริเวณชายหาดตะเกียบ 


น.ส.สุกัญญา กล่าวว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเฉพาะ ปูม้า เป็นผลมาจากการทำประมงปูม้ามากเกินกําลังการผลิตตามธรรมชาติ และการจับปูที่มีไข่นอกกระดองมา ใช้ประโยชน์ ส่งผลให้จำนวนปูม้าที่จับได้ในช่วงหลายที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าว ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายผลธนาคารปูม้าให้ได้ 500 ชุมชุน ในทุกจังหวัดชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ เพื่อให้มีทรัพยากรปูม้าที่สามารถใช้ประโยชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกในเขตเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการขยายผลธนาคารปูม้าที่สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยกิจกรรม “ธนาคารปูม้าชุมชน ประจวบคีรีขันธ์ คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล และเห็นถึงความจําเป็นที่ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ รู้จักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม และการเลือกบริโภคที่ไม่ทำลายทรัพยากร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปูม้าในทะเลไทย รวมถึงช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงพื้นบ้านที่มีอาชีพทำการประมงปูม้าอีกด้วย

ด้าน นายศักดิ์ชาย กล่าวว่า ลูกปูม้าที่นํามาปล่อยคืนสู่ทะเลในครั้งนี้ เป็นลูกปูม้าที่ฟักจากไข่ของแม่ปูไข่นอกกระดอง ซึ่งชาวเรือประมงปูม้าบ้านเขาตะเกียบ นํามาบริจาคให้กับธนาคารปูเพื่อให้แม่ปูเขี่ยไข่ และเมื่อไข่ฟักเป็นลูกปูวัยอ่อนแล้ว จึงนําไปปล่อยคืนสู่ท้องทะเลให้เจริญเติบโตในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติต่อไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง