“ธณิกานต์ “เสนอ 3 แนวทางบริหารงบปี 64

2020-07-03 14:40:48

“ธณิกานต์ “เสนอ 3 แนวทางบริหารงบปี 64

Advertisement

“ธณิกานต์ “เสนอ 3 แนวทางรัฐบาลบริหารงบปี 64 เพิ่มความปลอดภัยให้เพศหญิง พัฒนาสู่ยุคดิจิทัลทันโลก

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่รัฐสภา น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พลังประชารัฐ (พปชร.) อภิปรายว่า การจำแนกงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท ทางรัฐบาลเสนอว่าจะจำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน คือด้านความมั่นคง ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับความสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งทั้ง 6 ด้านนี้ตนเห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติที่เราตั้งไว้ในกรอบใหญ่นั้น ตนเห็นด้วยว่าควรจะจัดสรรงบประมาณใช้เงินไปตามเป้าหมาย แต่นอกจากยุทธศาสตร์ของชาติไทยแล้ว ในบริบทโลก ขณะนี้ทั่วโลกกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 17 ข้อ หรือ SDGs ที่สหประชาชาติตั้งเป้าไว้ ตนอยากเห็นการใช้งบประมาณในประเทศมุ่งไปสู่เป้าหมายที่จะเป็นจุดยืนของไทยในการสร้างเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของโลกปัจจุบัน


น.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนผู้หญิง อยากเห็นการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือแผนงานด้านความปลอดภัยของสตรี ซึ่งจากข้อมูล ที่ตนได้มาจากศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว มีจำนวนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวถึง 14,237 รายต่อปี หรือเฉลี่ย 39 คนต่อวัน โดย 93.05เปอร์เซ็นต์  เป็นผู้หญิง 60.66 เปอร์เซ็นต์  เป็นการทำร้ายร่างกายทางเพศ กระทำชำเรา อนาจาร โดยมากกว่า 50เปอร์เซ็นต์  ผู้ที่กระทำคือคู่สมรสหรือแฟน ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดที่สุด และมากกว่า 63เปอร์เซ็นต์  สถานที่เกิดเหตุคือบ้านของตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ตนจึงอยากให้แผนงานต่างๆที่เข้ามามีส่วนในการดูแลผู้หญิงได้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปถึงอย่างแท้จริง

“จากจำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั้งประเทศ 65,614,157 คน เป็นผู้หญิง 33,503,382 คน ผู้ชาย 32,110,775 คน แปลว่า เรามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 1,392,607 คน และในกทม. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 338,231 คน ซึ่งเป็นข้อมูลสำนักทะเบียนกลาง ปี 62 ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ามีนัยสำคัญที่เป็นข้อมูลว่าประชากรส่วนใหญ่ของไทยเป็นผู้หญิง ที่ถึงแม้จะไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่ชายเป็นใหญ่ ตนจึงอยากเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณได้คำนึงถึงจุดนี้บ้างหรือไม่อย่างไร”น.ส.ธณิกานต์ กล่าว

น.ส.ธณิกานต์ได้เสนอ 3 แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ 1.มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้หญิงบ้างหรือไม่ และอยู่ตรงไหน ซึ่งปัญหาที่เจอทุกวันนี้ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว เฉลี่ยผู้หญิงถูกกระทำหรือเป็นเหยื่อ 36 คนต่อวัน โดนข่มขืนกระทำชำเราปีละประมาณ 2,000 ราย เป็นแม่วัยใสสถิติล่าสุดประมาณ 72,000 ราย และเคยมียอดสูงสุดถึงแสนกว่าราย และ เพศหญิงถือเป็นบุคคลส่วนใหญ่ของสังคม หากเกิดการกระทำอะไรขึ้นมา ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้จึงอยากได้ 2.มาตรการที่ดูแลเหยื่อที่เป็นผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรมในระดับนโยบาย โดยทางการรักษาเยียวยา การป้องกัน เช่นใน กทม. ควรจัดให้มีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ที่ใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบตามสี่แยกตรอกซอกซอยและชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทและคุณค่าสตรี 3. การจัดงบประมาณกับการพัฒนาผู้หญิงที่นำไปสู่ความเป็น Global Citizen ในยุค Next Normal ผ่านโครงการต่างๆได้คำนึงถึงจุดนี้ด้วยหรืออย่างไร เช่น การศึกษาที่เหมาะสมทุกช่วงวัย การพัฒนาทักษะอาชีพที่ทันสมัยเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ 3.3 ล้านบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สำหรับคนทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง เท่าทันโลกทันสมัย นำสู่ยุคดิจิตัล และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแท้จริง

แท็กที่เกี่ยวข้อง