เปิดด่านสิงขรเฉพาะขนถ่ายสินค้าข้ามแดน

2020-07-02 05:00:31

เปิดด่านสิงขรเฉพาะขนถ่ายสินค้าข้ามแดน

Advertisement

ประจวบฯเปิดด่านสิงขรเฉพาะการนำเข้าส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด


เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะอนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ที่ ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป หลังจากที่ผ่านมาจังหวัดประกาศปิดด่านสิงขรและพื้นที่ทุกอำเภอตลอดแนวชายแดนไทย – เมียนมาตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะอนุญาตเฉพาะการนำเข้าส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 06.30 น - 18.30 น.ของทุกวัน และอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยระงับการเดินทางเข้า-ออกของ บุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 อนุญาตให้นำเข้า - ส่งออก ประเภทสินค้าแห้ง สามารถขนถ่ายสินค้าด้านบนตามแนวสันแดน หน้าศาลเจ้าพ่อหินกอง ระยะที่ 2 อนุญาตให้นำเข้า - ส่งออก ประเภทสินค้าประมง เมื่อสถานที่ขนถ่ายสินค้ามีความพร้อม มีระบบควบคุมและบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ประกอบการแจ้ง เป็นหนังสือระบุเ วลาเข้า-ออกนอกราชอาณาจักร ข้อมูล สินค้า ยานพาหนะ ผู้ควบคุมยานพาหนะไม่เกิน 2 คน ผู้ข นถ่ายสินค้า และมาตรการป้องกันโรคให้จังหวัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้ให้สำนักงานสาธารณสุข จ.ประจวบฯซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรการป้องกันโรค และจัดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่คัดกรองโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19