"นักวิชาการ"แนะเร่งจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2020-06-30 10:30:03

"นักวิชาการ"แนะเร่งจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นักวิชาการจุฬาฯ แนะเร่งจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสังคม-เศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านการวิเคราะห์ภูมิภาค เมือง และสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงทัศนะเรื่องของการวางแผนการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยระบุว่า ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่ต่างๆ อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.สุธี กล่าวอีกว่า กิจกรรมเหล่านี้เป็นทั้งกิจกรรมที่ได้รับการวางแผน และไม่ได้รับการวางแผน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวผลกระทบเหล่านี้ยังส่งผลทั้งทางบวกและลบ ซึ่งอาจเป็นผลที่สามารถคาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดโอกาสการเกิดผลกระทบด้านลบกับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยยุคนี้เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนั้นข้อมูลจึงถือเป็นเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องมีข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอในการวางแผนและการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ หากมีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสังคม และเศรษฐกิจ จะช่วยให้ประเทศชาติพัมนาได้อย่างยั่งยืน

Advertisement
ดร.สุธี กล่าวเพิ่มเติม ว่า ดังนั้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนกับภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลซึ่งจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญด้านความสำเร็จของการวางนโยบายซึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมือง ภูมิภาค และประเทศ ต่อไปในอนาคต