ประกาศ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท

2020-06-11 10:27:45

ประกาศ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่  พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ร้อยละ 90 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.  ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ระบุว่า  โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   ทั้งนี้ กำหนดให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี 2563 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย 3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากข้อ 1และ 2 และ 4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ สำหรับการลดจำนวนภาษีดังกล่าวไม่กระทบสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีตามมาตรา 96 และมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

แท็กที่เกี่ยวข้อง