"ดร.วรเจตน์"ไขก๊อก คกก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

2020-06-10 18:40:27

"ดร.วรเจตน์"ไขก๊อก คกก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Advertisement

"ดร.วรเจตน์" ลาออกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ธีระ สุธีวรางกูร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเพจ ธีระ สุธีวรางกูร โดยระบุว่า "ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ฝากแจ้งว่า ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับ"

ทั้งนี้ สำหรับกรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่ ครม.มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รวม 10 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ดังนี้ 1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ​ 2. นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 3. นายนิพนธ์ ฮะกีมี 4. นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ 5. นายประสงค์ วินัยแพทย์ 6. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง 7. นายฤทัย หงส์สิริ 8. นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ 9. นายอธิคม อินทุภูติ 10. นายเอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 ตามมาตรา 11 ดังนี้ 1.สอดสองดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 2.ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 3.มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้ 4.เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 5.จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 6.เรื่องอื่นตามที่ ครม.หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย


ขอบคุณภาพ  ธีระ สุธีวรางกูรhttp://www.law.tu.ac.th/teacher/worachet-pakeerut/