มธ.ประกาศเป็นทางการ ไฟเขียว นศ.แต่งกายตามเพศวิถี

2020-06-08 21:15:09

มธ.ประกาศเป็นทางการ ไฟเขียว นศ.แต่งกายตามเพศวิถี

Advertisement

มธ.ประกาศอย่างเป็นทางการ ไฟเขียวนักศึกษาแต่งกายตามเพศวิถี ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ถือเป็นความผิดวินัย

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. เพจ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความระบุว่า "ธรรมศาสตร์" ประกาศอย่างเป็นทางการ "การส่งรูปและการแต่งกายของนักศึกษา มธ.ให้เป็นไปตามเพศวิถี"

1.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นตันไป

2.ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ถือเป็นความผิดวินัย

3.นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดมีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาในงานทั่วไป เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี หรือเครื่องแบบเฉพาะของคณะ เพื่อเข้าขั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา

4.ผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับ เพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเพศวิถีของตนได้โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยาฐานะ

5.ห้ามมิให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน ออกประกาศ ระเบียบ หรือกำหนด แนวปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด 

6.ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา มีอำนาจออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

08/06/2563

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอบคุณเพจ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภาพเว็บไซต์ https://tu.ac.th/