"สุริยะ" ดันเงินช่วยชาวไร่อ้อย 1 หมื่นล้าน เข้า ครม. 9 มิ.ย.

2020-06-08 14:05:51

"สุริยะ" ดันเงินช่วยชาวไร่อ้อย 1 หมื่นล้าน เข้า ครม. 9 มิ.ย.

Advertisement

"สุริยะ" ดันเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย 1 หมื่นล้าน เข้า ครม. 9 มิ.ย. มั่นใจได้รับเงินภายใน มิ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน จำนวน 10,000 ล้านบาท เตรียมนำเสนอที่ประชุม ครม. ในวันที่ 9 มิ.ย. 2563 หลังจากที่กระทรวงการคลังเห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีอยู่ในระบบกว่า 200,000 ราย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบโควิด-19 อีกด้วย

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัย การผลิตดังกล่าว แบ่งเป็น วงเงิน 6,500 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และได้ทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน และวงเงิน 3,500 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย ในอัตราตันละไม่เกิน 92 บาท โดยมีปริมาณอ้อยสดที่เข้าหีบในฤดูการผลิต 2562/2563 ทั้งหมด 37.71 ล้านตัน จากปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้น 74.89 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 2562/2563 ไปแล้ว จำนวน 182,598 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือฯ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ภายในสิ้นเดือนมิ.ย.นี้

รมว.อุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นตามนโยบายในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะกำกับดูแลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต อย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริง