กกต.ออกมาตรการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4

2020-06-02 17:50:21

กกต.ออกมาตรการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4

กกต.ออกมาตรการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง ย้ำผู้ลงคะแนนงสวมหน้ากาก-ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงเรื่องจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยระบุข้อความ ว่า เพื่อให้ กกต.สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเรียบร้อย

จึงจำเป็นต้องยกเว้นหรือผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งตามช่วงเวลาที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าว โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 8)
กกต.จึงมีมติเห็นชอบให้ออกมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขต 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งการกำหนดให้จัดหน่วยเลือกตั้ง และขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนที่จะเข้าไปยังหน่วยเลือกตั้ง

ส่วนขั้นตอนการใช้สิทธิลงเสียงลงคะแนน ผู้มีสิทธิที่เข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง จะต้องยื่นหลักฐานแสดงตนพร้อมถอดหน้ากากออกอนามัยออกแล้วสวมใส่กลับไปตามเดิม ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบนต้นขั้วบัตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล รับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหาลงคะแนน ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้ง และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ก่อนออกจากสถานที่เลือกตั้งต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลอีกครั้งหนึ่งโดยแต่ละขั้นตอนได้กำหนดจุดระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1.5-2 เมตร รวมทั้งให้ทำความสะอาดโต๊ะ และปากกาในคูหาลงคะแนนอย่างสม่ำเสมอ หรือหลังจากมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุก 15-20 คน หรือตามความเหมาะสม ส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในคูหาเลือกตั้ง ต้องสวมใส่หน้ากากเฟซชีลด์ และถุงมือตลอดเวลา เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด