เปิดชื่อ 18 กรรมการบริหาร พปชร. ไขก๊อก

2020-06-01 14:00:02

เปิดชื่อ 18 กรรมการบริหาร พปชร. ไขก๊อก

Advertisement

เปิดชื่อ 18 กก.บห.พปชร. ไขก๊อก ส่งผลให้ กก.บห.ชุดปัจจุบันพ้นสภาพทันที  "ไพบูลย์" ยื่นหนังสือ "อุตตม" เรียกประชุมรักษาการ กก.บห.โดยเร็ว จัดประชุมเลือกตั้ง ผู้บริหรพรรคชุดใหม่ภายใน 45 วัน

เมื่อวันที่  1 มิ.ย. ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อาคารปานศรี นายไพบูลย์  นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวระบุว่า มีกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ แจ้งลาออก 18 คน ส่งผลให้คณะกรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน จำนวน 34  คน ต้องพ้นสภาพทันที

สำหรับรายนามกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกจำนวน  18 คน  มีดังนี้

นายสันติ พร้อมพัฒน์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

นายสุพล ฟองงาม

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

นายไผ่ ลิกค์

นายนิโรธ สุนทรเลขา

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์

นายชาญวิทย์ วิภูศิริ

นายสกลธี ภัททิยกุล

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์

นายสุรชาติ ศรีบุศกร

นายนิพันธ์ ศิริธร

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

นายสมตักดิ์ เทพสุทิน

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

ทั้งนี้นายไพบูลย์ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 1 มิ.ย.2563 เรื่องกรรมการบริหารพรรคพลัประชารัฐลาออก จำนวน 18 คน  เรียน หัวหน้พรรคพลังประชารัฐ  ระบุว่า ด้วยข้าพเจ้านายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไต้รับแจ้งจาก กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 18  คน มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ตามรายนามกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจำนวน  18  คน และหนังสือแจ้งลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐจำนวน 18  ฉบับ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้ โดยมีผลลาออกนับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563  เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้จำนวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมต มีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามช้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 (3) และตามช้อบังคับพรรคพลังประชารัฐข้อที่ 15  วรรคสาม กำหนดว่า "ในกรณีกรรมการบริหารพรรคการเมืองพันจากตำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้น (2) ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเองชุดใหม่ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และตามวรรคสี่ ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุตใหม่ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีหนังสือฉบับนี้มาเพื่อขอให้ท่านในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐโดยเร็ว เพื่อเร่งกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายใน 45 วันนับจากวันที่ 1 มิ.ย.2563 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ช้อที่ 15 วรรคสี่ จึงเรียนมาเพื่อโปรตตำเนินการ