เปิดรายชื่อ “5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน” พระราชพิธีพืชมงคล 2563

2020-05-11 12:55:30

เปิดรายชื่อ “5 พันธุ์ข้าวพระราชทาน” พระราชพิธีพืชมงคล 2563

Advertisement

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลพันธุ์ข้าว 5 สายพันธุ์ ที่นำเข้าในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานร่วมกับเมล็ดพันธุ์พืชอื่นๆ ในพระราชพิธีพืชมงคล 2563 โดยปีนี้แม้ไม่มีการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง แต่ได้มีการจัดพิธีภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ พันธุ์ข้าวพระราชทานทั้งหมด 5 สายพันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 1,458 กิโลกรัม ที่นำเข้าพิธีปลุกเสกในพระราชพิธีพืชมงคล พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการรับรองสายพันธุ์ จากการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการปรับปรุงพันธุ์จนเป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงต่อไร่ ประกอบไปด้วย

1. พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ชนิดข้าวเจ้าหอม ลักษณะเด่น ทนแล้ง คุณภาพการสีดี คุณภาพหุงต้มดี ทนดินเปรี้ยว ดินเค็ม
2. พันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑ ชนิดข้าวเจ้า ให้ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕

3. พันธุ์ข้าว กข ๗๙ ชนิดข้าวเจ้า เป็นข้าวอมิโลสต่ำ ให้ผลผลิตสูงสุดถึง 1,182 กก.ต่อไร่4. พันธุ์ข้าว กข ๔๓ ชนิดข้าวเจ้า อายุเก็บเกี่ยวสั้น เพียง 95 วัน คุณภาพหุงต้มดี ต้านทานโรคไหม้

5. พันธุ์ข้าว กข ๖ ชนิดข้าวเหนียว ผลผลิตสูง ทนความแล้ง คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม

โดยข้าวทั้ง 5 สายพันธุ์นี้ ได้ทดลองปลูกในแปลงนา โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูกทดลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 และยังคงใช้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นสิริมงคล ในการประกอบอาชีพเรื่อยมาเกษตรกรผู้สนใจรับพันธุ์ข้าวพระราชทาน ติดต่อสอบถามที่ กรมการค้าข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 29 แห่ง ทั่วประเทศ หรือคลิก http://brs.ricethailand.go.th/