แนะ"ฟรีสร้างอาชีพ"ช่วยรอดพ้นวิกฤตโควิด

2020-05-09 16:50:35

แนะ"ฟรีสร้างอาชีพ"ช่วยรอดพ้นวิกฤตโควิด

Advertisement

โพลชี้ประชาชนกังวลติดเชื้อโควิดลดลง แนะรัฐบบาลทำ"ฟรีสร้างอาชีพ"ช่วยรอดพ้นวิกฤต

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขประชาชนกับเสียงหนุน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,105 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-8 พ.ค.ที่ผ่านมา

พบประชาชนร้อยละ 50.8 มีความกังวลลดน้อยลงว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รองลงมาร้อยละ 39.6 ยังมีความกังวลเหมือนเดิม และร้อยละ 9.6 มีความกังวลมากขึ้น
เมื่อถามถึงความสุขของประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน 5 อันดับแรก พบว่า ประชาชนร้อยละ 97.4 มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัว ได้ดูแล และมีสุขทุกข์ร่วมกัน รองลงมาร้อยละ 94.1 มีความสุขเมื่อเห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการดูแลกันของคนในชุมชน

ร้อยละ 92.3 มีความสุขเมื่อเห็นพลเมืองมีทัศนคติที่ดี และมีวินัย ร้อยละ 91.4 มีความสุขเมื่อเห็นคนไทยปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และร้อยละ 87.6 มีความสุขเมื่อได้ทำงานที่มั่นคง มีช่องทางทำมาหากิน ไม่ขัดสนส่วนมาตรการที่ทำให้ประชาชนสุขใจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90.9 ได้รับความสุขใจจากมาตรการลดราคาสินค้าจำเป็น ของกิน และของใช้ รองลงมาร้อยละ 90.3 มีความสุขจากมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลง และร้อยละ 90.1 มีความสุขกับมาตรการสร้างงาน หนุนอาชีพให้คนทำมาหากินได้ ไม่ขัดสน

ที่น่าสนใจ คือ แนวโน้มฐานสนับสนุนของประชาชนจากจุดยืนทางการเมืองต่อรัฐบาลล่าสุด หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง พบว่า มีประชาชนสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36.2 ในช่วงที่ขอให้มหาเศรษฐีมาให้ความช่วยเหลือ มาอยู่ที่ร้อยละ 46.9 ขณะที่กลุ่มคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลลดลงจากร้อยละ 26.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 22.0 และกลุ่มพลังเงียบอยู่ที่ร้อยละ 31.1 โดยกลุ่มพลังเงียบยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.นพดล ให้ความเห็นว่า ซูเปอร์โพล ขอเสนอแนะให้รัฐบาลออกมาตรการใหม่เกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ "ฟรี สร้างอาชีพ" เพื่อทำคนไทยมีเบ็ดตกปลา ดีกว่าเอาปลามาให้คนไทยกินอย่างเดียว จึงควรให้ฟรีทุกอย่างที่จำเป็นต่อการทำมาหากิน เช่น ฟรีอินเทอร์เน็ตไฮสปีด ฟรีโปรแกรมทำธุรกิจ ฟรีที่ปรึกษา ฟรีเรียนออนไลน์ ฟรีพลังงานแสงอาทิตย์ ฟรีการตลาด และอื่น ๆอย่างไรก็ตามในทางเศรษฐศาสตร์ ไม่มีของฟรีในโลก ทุกอย่างมีคนแบกภาระรับค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรม แต่การให้ฟรีเหล่านี้ถือเป็นตัวอย่างที่จะเข้าถึงหัวใจของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ต้องการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียว เพราะคนไทยมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิแห่งตนเช่นกัน สรุป คือ หาดรัฐบาลเปิดฟรีทุกอย่างเพื่อช่วยให้ประชาชนได้ประกอบสัมมาอาชีพ จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต