โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา 22 พ.ค.

2020-05-08 18:15:11

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา 22 พ.ค.

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2563 ตั้งแต่ 22 พ.ค.

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ ประจาปีครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 7 พ.ค.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มีกาหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยให้ถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิก ได้มาประชุมเป็นครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง และเนื่องจากได้มี พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 กาหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2562 สมควรที่จะให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจาปี ครั้งที่หนึ่งสาหรับปี พ.ศ.2563  ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2563  ตามความในมาตรา 121ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 121 มาตรา122  และมาตรา 175  ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2563 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง