รพ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดแล็บตรวจโควิด-19

2020-05-05 17:40:57

รพ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดแล็บตรวจโควิด-19

Advertisement

รพ.ประจวบคีรีขันธ์เปิดแล็บตรวจเชื้อโควิด-19 ทราบผลใน 4-6 ชม.

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายคมสัน เจริญอาจ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล รพ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายคมสัน ไชยวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ สมาชิกสภา อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธี โดยห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดให้บริการที่ชั้น 3 ตึกอนุสรณ์ 36 ปี โรงพยาบาลประจวบฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.นี้เป็นต้นไป รองรับความสามารถในการตรวจสูงสุดได้ 180 ตัวอย่างต่อวัน สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจหาเชื้อมีอัตราค่าบริการ 2,000 บาท ส่วนผู้ป่วยที่เข้าหลักเกณฑ์การตรวจโควิด-19 ตรวจฟรีทุกสิทธิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-601060-4 ต่อ 2084


นพ.ศุภชัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ซึ่งที่ผ่านมา รพ.ประจวบคีรีขันธ์ พบผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามนิยามตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.- 4 พ.ค.63 จำนวน 81 ราย ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม การทราบผลจึงมีความล่าช้า ดังนั้น รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ขยายระบบบริการเปิดห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด ด้วยวิธี Real-time PCR ซึ่งเป็นมาตรฐานการตรวจที่ทั่วโลกยอมรับ สามารถทราบผลภายใน 4-6 ชม. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล ยังสามารถรองรับการตรวจโรคติดเชื้ออันตราย อาทิ โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค หรือโรคอุบัติใหม่ได้ในอนาคต และยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยด้านนายทรงเกียรติ กล่าวว่า  ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสาธารณสุขทั้งการป้องกัน บำบัดโรค ควบคุมและระงับโรคติดต่ออย่างจริงจังต่อเนื่องและสืบเนื่องจากที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้แสดงเจตนารมณ์ต้องการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลเพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 เพื่อให้การวินิจฉัยโรครวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทาง อบจ.ประจวบฯจึงร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาล เพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบในห้องปฏิบัติการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์