โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีต” องคมนตรี

2020-05-04 19:15:18

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีต” องคมนตรี

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีต” เป็นองคมนตรี

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มเติมขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศไว้ ณ วันที่ 4 พ.ค. พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

ประธานองคมนตรี

สำหรับนายนุรักษ์ เกิดวันที่ 24 เม.ย.2492   จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 9 ก.ย.2557-31 มี.ค.2563

 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 28 พ.ค.2551

ผู้พิพากษาศาลฎีกา วันที่  1 ต.ค.2549

ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ ภาค 7 วันที่ 1 ต.ค.2547

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 8 วันที่ 1 ต.ค.2542

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 6 วันที่ 1 ต.ค.2539 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 พ.ค.2533

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

แท็กที่เกี่ยวข้อง