โพลชี้เด็กยากจน อยากช่วยคนทุกข์ยาก

2020-05-03 13:25:48

โพลชี้เด็กยากจน อยากช่วยคนทุกข์ยาก

ซูเปอร์โพล เผย "เด็กยากจนพิเศษ" ได้เรียนต่อเพราะ "รัฐบาลบิ๊กตู่" พร้อมขอช่วยคนที่ทุกข์ยากหากมีโอกาส

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เปิดใจเด็กยากจนช่วงลำบากโควิด-19 โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศรวม 553 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-2 พ.ค.2563

ผลสำรวจเบื้องต้นพบว่า เด็กยากจนพิเศษช่วงลำบากโควิด-19 มีจำนวนมากถึง 732,843 คนทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเมื่อช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.6 ได้รับความช่วยเหลือเรื่องปากท้อง ค่าครองชีพ และอาหารการกินในชีวิตประจำวัน รองลงมา คือ ร้อยละ 43.9 ได้รับอุปกรณ์การเรียน ร้อยละ 23.7 ระบุว่า พ่อแม่ได้รับเงินช่วยเหลือ และมีงานทำ และร้อยละ 20.5 ระบุค่าว่าเดินทาง และอื่นๆ

Advertisement
เมื่อถามว่า ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือดูแลจากหน่วยงานรัฐเข้ามาในช่วงนี้ จะทำให้เกิดความทุกข์ยากมากน้อยเพียงใด ผลสำรวจ พบว่า เด็กยากจนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.4 ระบุว่า ทุกข์ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 19.6 ระบุว่า ทุกข์ค่อนข้างน้อยถึงไม่ทุกข์เลย

ที่น่าเป็นห่วง คือ ถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐในตอนนี้ โอกาสที่จะเรียนต่อเป็นอย่างไร ผลสำรวจพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 66.4 ระบุว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะเรียนต่อ ขณะที่เด็กยากจนร้อยละ 33.6 ระบุว่าเป็นไปได้ และที่น่าสนใจ คือ เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 ของเด็กยากจนพิเศษ ระบุว่าได้รับความช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

Advertisement
ส่วนช่วงเวลาที่ได้รับความดูแลอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาเด็กยากจนร้อยละ 46.8 ระบุว่า เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ ที่น่าพิจารณา คือ เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 97.1 ของเด็กยากจนพิเศษ มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลผู้อื่นต่อไปให้มากที่สุดหากตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตข้างหน้า

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชี้วัดว่า เป็นไปไม่ได้ที่เด็กยากจนพิเศษจะได้เรียนต่อหากไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ช่องทางของกฎหมายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทำให้เข้าถึงเด็กยากจนได้อย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอ

ถ้าผู้ใหญ่ในสังคมเห็นพ้องต้องกัน คือ ต้องพิสูจน์ตัวตนเด็กเหล่านี้ผ่านความเป็นคนไทยที่มีความเสมอภาคกัน จะดีกว่าการใช้ความยากจนเป็นเครื่องพิสูจน์ ผลที่ตามมา คือ เราจะสามารถรักษาอนาคตที่ดีของชาติเอาไว้ได้หลายแสนราย กระจายเป็นพลังบวกที่สำคัญของสังคมอยู่ทั่วประเทศ


Advertisement