"บิ๊กตู่"ออกคำสั่ง ศบค. เรื่องแนวปฏิบัติในการควบคุมกิจการ กิจกรรม

2020-05-01 22:40:49

"บิ๊กตู่"ออกคำสั่ง ศบค. เรื่องแนวปฏิบัติในการควบคุมกิจการ กิจกรรม

Advertisement

"บิ๊กตู่"ออกคำสั่ง ศบค. เรื่องแนวปฏิบัติในการควบคุมกิจการ กิจกรรม โดยมีทั้ง มาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563 พร้อมทั้งได้ขยายเวลาประกาศดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31พ.ค.2563 นั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5 /2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตราในข้อ 4 (2) ของ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ศูนย์บริหารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1พ.ค.2563 เป็นต้นไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี