นายกฯตั้งคณะที่ปรึกษา ศบค.ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

2020-05-01 22:25:29

นายกฯตั้งคณะที่ปรึกษา ศบค.ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

นายกฯแต่งตั้ง 13 อรหันต์ นั่งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมใน ศบค.

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า  เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563 ข้อ 2 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยคณะดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน  ศ.กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ รองประธาน  ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย  นายวุฒิสาร ตันไชย รศ.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ  พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา  นายบัณฑิต นิจถาวร นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  นายวีระ ธีระภัทรานนท์  นายสมชัย จิตสุชน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการ และ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มอบหมาย ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 เม.ย.2563  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แท็กที่เกี่ยวข้อง