สมเด็จพระเทพฯทรงร่วมพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์

2017-09-14 16:20:51

สมเด็จพระเทพฯทรงร่วมพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์

Advertisement

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ ก่อนการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ก.ย. ณ โรงละครแห่งชาติ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ก่อนการแสดงมหรสพ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และบรรดาศิลปิน ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาครู ทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรีไทยและทรงวางพวงมาลัยที่หน้าตะโพน ทรงปักธูปหางที่เครื่องสังเวย
จากนั้นพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายสมบัติ แก้วสุจริต ผู้ประกอบพิธีไหว้ครู โดยมีนายสมรัตน์ ทองแท้ และนายสมเจตน์ ภู่นา เป็นผู้ช่วยประกอบพิธีไหว้ครู ในครั้งนี้ได้กำหนดรำถวายมือ หรือการรำเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ 2 เพลง คือ เพลงช้า – เพลงเร็ว (ฝ่ายละคร) 5 คู่ และเพลงเสมอข้ามสมุทร (ฝ่ายโขน)

พิธีไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ ถือเป็นพิธีสำคัญยิ่งของศิลปินที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวง แก่บรรดาศิลปินและผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สืบทอดกันมาแต่โบราณ


สำหรับการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีผู้แสดง ผู้บรรเลง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สถาบันมูลนิธิกัลยาณิวัฒนา วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงสหายพัฒนา โรงเรียนราชินี กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ C.U. Band แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย