อนุมัติงบจัดหาวัสดุปลูกผัก ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด–19

2020-04-09 11:50:15

อนุมัติงบจัดหาวัสดุปลูกผัก  ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด–19

Advertisement

จังหวัดนราธิวาส อนุมัติงบประมาณ 904,690 บาท เพื่อจัดหาวัสดุปลูกผักสวนครัว ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก– 19 ใน 13 อำเภอ

ที่บริเวณห้องโถงใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส กล่าวในการประชุมศูนย์ EOC COVID – 19 จังหวัดนราธิวาสถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการ ในเบื้องต้นจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติงบประมาณ 904,690 บาท ตามโครงการเกษตรสร้างอาชีพเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นค่าวัสดุการสาธิตและวัสดุการเกษตรการส่งเสริมการผลิตพืชผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 โดยกลุ่มที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรก คือ ผู้ด้อยโอกาส ไม่มีงานทำ และเดินทางกลับจากประเทศเพื่อบ้าน

ทั้งนี้ การปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชาวนราธิวาสได้ผลผลิตในระยะเวลาอันสั้น สามารถเก็บเกี่ยวมาบริโภคในครัวเรือนได้ เป็นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการบริโภคผักปลอดสารพิษ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 โดยมีการปรับโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 มาเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น ซึ่งจะมีการจัดซื้อปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ผักอายุสั้น เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้มีการปลูกผักบริโภคในครัวเรือนที่มีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส– 19 ในพื้นที่ได้อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง