กทม.ปรับแผนการศึกษารับเปิดเรียน 1 ก.ค.

2020-04-08 19:00:42

กทม.ปรับแผนการศึกษารับเปิดเรียน 1 ก.ค.

Advertisement

กทม.เตรียมปรับแผนการศึกษาหลังมติ ครม.เลื่อนเปิดภาคเรียนปี 63 ไปเป็น 1 ก.ค.

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่มติ ครม.เห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.63 นั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเลื่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้ ระดับสำนักการศึกษา ดำเนินการรวบรวมแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สำหรับให้ครูและนักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน จัดทำวิดีโอการสอนของครูสอนเก่งเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซด์และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ประสานขอความร่วมมือและการสนับสนุนช่องทาง พื้นที่ในการอัพโหลดวิดีโอและเผยแพร่สื่อออนไลน์จากผู้ให้บริการ เช่น CAT เป็นต้น ตลอดจน ส่งเสริมและให้ความรู้ครูที่ยังขาดทักษะการจัดทำสื่อและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับในระดับสถานศึกษาและครูผู้สอน ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ จัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์และกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จัดทำสื่อการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสำหรับผู้เรียนทั้งกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์และกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และดำเนินการทดสอบความพร้อมของระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างน้อย 1 ห้องเรียน ทั้งนี้ ให้โรงเรียนจัดเตรียมช่องทางในการสื่อสารกับผู้เรียนและผู้ปกครองให้ชัดเจน เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจตรงกัน 

ปลัด กทม. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้วางแผนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละระดับ โดยเบื้องต้นได้จัดกลุ่มผู้เรียนเป็น 3 ระดับ คือ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ จะมีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน โดยระดับมัธยมศึกษาจะเป็นกลุ่มที่นำการสอนแบบออนไลน์มาใช้ในสัดส่วนที่มากกว่าชั้นประถมศึกษา ส่วนปฐมวัยจะไม่เน้นการเรียนรู้ออนไลน์ เมื่อมีฐานข้อมูลของผู้เรียนกลุ่มที่พร้อมเรียนออนไลน์และไม่พร้อมเรียนออนไลน์ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ดังนี้ สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่พร้อมเรียนออนไลน์ จะสอนสดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ โดยใช้ application ต่าง ๆ เช่น Microsoft Team, Google Classroom, Zoom Facebook live โดยครูผู้สอนจัดหาสื่อออนไลน์เพื่อให้นักเรียนใช้เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่พร้อมเรียนออนไลน์ ครูผู้สอนจะจัดทำคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเอกสารการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด จัดส่งให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในส่วนของการเตรียมวางแผนกรอบระยะเวลาในกระบวนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. หลังมีการปรับปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรอบระยะเวลาใหม่ในกระบวนการรับสมัคร มีดังนี้ การรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ ระหว่างเดือนเม.ย. - พ.ค.2563 และการสอบคัดเลือก การจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว เดือนมิ.ย. 2563