ครม.อนุมัติ 3 พ.ร.ก.เยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3 วงเงิน 1.9 ล้านล้าน

2020-04-07 20:45:35

ครม.อนุมัติ 3 พ.ร.ก.เยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3 วงเงิน  1.9 ล้านล้าน

Advertisement

รมว.คลัง แถลงมติ ครม.อนุมัติ 3 พ.ร.ก.เยียวยาโควิด-19 ระยะที่ 3 วงเงิน  1.9 ล้านล้านบาท กู้และเยียวยาเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท ขยายระยะเวลาการจ่าย 5,000 บาท จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) นายอุตตม สาวนายน รมว.คลังแถลงมติ ครม.ในการดูแลเยียวยาประชาชนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ถึงมาตรการดูแลและเยียวยาโควิด-19 ระยะที่3 ว่า  ครม.เห็นชอบหลักการ ร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และยังมีพระราชกำหนดอีก 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมเป็นชุดมาตรการดูแลเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนในการหาเงินทุน เริ่มจากการใช้งบกลางปีงบประมาณ 2563 ที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับโควิด-19 จำนวน 9 หมื่นล้านบาทจากงบกลางที่มีอยู่ โดยสำนักงบประมาณได้นำเสนอและ ครม.เห็นชอบให้สำนักงบประมาณจัดทำ พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากหน่วยงานกระทรวงเป็นหลักให้รวมไว้ที่งบกลาง ด้วยเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่ง สำนักงบประมาณจะไปดำเนินการในรายละเอียดนำร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว โดยขอความร่วมมือทุกกระทรวงกันเงินงบประมาณที่ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายในเวลานี้ สำหรับงบประมาณปี 2564 ขบวนการยังไม่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ จะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ทบทวนให้สอดคล้องกับการรับมือสถานการณ์โควิด-19 และพยายามใช้งบประมาณที่มีจากแหล่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พร้อมกันนี้ ครม.เห็นชอบให้ดำเนินการออก พ.ร.ก. กู้เงิน สาระสำคัญคือให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท (แหล่งที่มาของเงินกู้ให้ยึดเงินสกุลบาทเป็นหลัก) กำหนดเวลาการกู้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย. 2564 หรือประมาณ 1 ปี 6 เดือน ดำเนินการโดยการทยอยกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งบประมาณ ทั้งนี้ พ.ร.ก. กู้เงิน มีวัตถุประสงค์ในมาตรการดูแลและเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 วงเงิน 1,900,000 ล้านบาท ประกอบด้วย พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1,000,000 ล้านบาท พ.ร.ก. ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออก Soft Loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs 500,000 ล้านบาท พ.ร.ก. ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน 400,000 ล้านบาท

ในส่วน พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1,000,000 ล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มงาน2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ แผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยขยายระยะเวลาการจ่าย 5,000 บาท จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน โดยจะประกาศการเยียวยาเกษตรกรต่อไป ในส่วนการดูแลด้านสาธารณสุข ประมาณไว้ 600,000 ล้านบาท สำหรับเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อแผนงานด้านฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยครอบคลุมโครงการดูแลสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่ มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคร่าว คือ เสนอร่างคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เมื่อผ่านแล้วจัดทำร่างระเบียบของการใช้งบประมาณจากนั้นนำทูลเกล้าฯ เสนอ และประกาศใช้ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า พ.ร.ก. จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนเม.ย. โดยกระทรวงการคลังสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมได้ในช่วงต้นเดือนพ.ค. เมื่อครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ก. แล้ว จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณาเสนอต่อครม. เพื่อใช้วงเงินตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดูแลให้สามารถใช้เงินได้โดยเร็ว และการกำกับติดตามรายงานความคืบหน้าต่อ ครม. เป็นระยะ และรายงานต่อรัฐสภา ไม่เกิน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ คือภายใน พ.ย. 2563 ตามกฎหมายด้วย