นายกฯประกาศการแพร่ระบาดโควิด – 19 เป็นวาระแห่งชาติ

2020-04-07 16:35:19

นายกฯประกาศการแพร่ระบาดโควิด – 19 เป็นวาระแห่งชาติ

Advertisement

นายกฯประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 เป็นวาระแห่งชาติ เน้นบริหารจัดการงบประมาณปี 2563 งบกลาง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมชี้แจงผลการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)   ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือ 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การจัดทำพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณปี 2563 เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งกลับมาใช้ในระบบ โดยจะเป็นการเติมเต็มงบประมาณกลางให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้งบประมาณปี 2563 ได้มีการใช้จ่ายไปพลางก่อนพอสมควรซึ่งคาดว่าเหลืออยู่จำนวน 80,000 - 100,000 ล้านบาท และมาเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณกลางที่ในปัจจุบันนั้นมีอยู่ 3,000 พันล้านบาท จากที่ตั้งงบประมาณกลางปี 2563 ไว้ 69,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีและให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณต้นเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ แต่ละวงเงินงบประมาณต่างมีหลายข้อกำหนดส่วนไหนที่สามารถโอนได้และไม่ได้ ซึ่งการจะปรับลดงบประมาณร้อยละ 10 นั้น ไม่สามารถทำได้เพราะไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ ประเด็นสอง คือ พระราชกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการบริหารจัดการเชิงการเงินการคลัง ไม่ใช่การกู้เงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีวงเงินประมาณ 900,000 ล้านบาท ไม่ใช่เงินกู้หรือเงินของรัฐบาล แต่เพิ่มอำนาจในการบริหารจัดการของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำการชี้แจงในลำดับต่อไป ประเด็นที่สาม คือ พระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาส่วนแรกคือ การเยียวยา ดูแล และแผนงานด้านสาธารณสุขประมาณ 600,000 ล้านบาท กับส่วนที่สอง คือ แผนงานฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยประมาณ 400,000 ล้านบาท จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป ทั้งสองส่วนนี้สามารถปรับโอนกันได้ตามความสมควร ดังนั้น รัฐบาลจะมีเงินสองส่วนจากเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท และเงินปรับโอนงบประมาณ หลังพ.ร.บ. งบประมาณ มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน ซึ่งตอนนี้จะรีบดำเนินการพระราชกำหนด ที่มีการจัดทำมาตรการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ครม.ยังพิจารณา เรื่องระบบอุทกภัยและการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของแม่น้ำยม ที่ได้มีการจัดทำแผนเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วม ในฤดูฝน รวมถึงการกักเก็บน้ำในลุ่มน้ำแม่น้ำยมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง

นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า รัฐบาลยังยืนยันถึงเจตนารมย์อันแน่วแน่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทุกคน จึงขอความร่วมมือและขอให้เข้าใจในการทำงานของรัฐบาลที่มีคนจำนวนจากหลายหน่วยงานร่วมกันทำงาน เพื่อดูแลคนจำนวนมากเช่นเดียวกัน ทั้งผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine จึงต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะสนามบินที่มีการจัดตั้งศูนย์ EOC ซึ่งอยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมและฝ่ายความมั่นคงด้วย รวมถึงได้สั่งให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการส่งต่อ การตรวจคัดกรองโรค และเข้าสู่กระบวนการ Quarantine

ครม.ยังมีมติ ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เป็นวาระแห่งชาติ ขอให้ประชาชนทุกคนรับข้อมูลมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐบาลยินดีรับฟังข้อสังเกตทุกฝ่ายและพร้อมจะช่วยเหลือเยียวยาทั้งผู้ประกอบการและภาคแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรียังย้ำข้อสั่งการ มอบหมายให้ทุกกระทรวง หน่วยงาน เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหา แต่มีความจำเป็นที่จะต้องคัดกรองเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณของรัฐบาล และเป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง