ครม.เคาะเพิ่มให้ใช้ไฟฟรี-ขยายเวลาจ่ายค่าไฟ

2020-04-07 15:45:34

ครม.เคาะเพิ่มให้ใช้ไฟฟรี-ขยายเวลาจ่ายค่าไฟ

Advertisement

วันที่ 7 เมษายน 2563 นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ประกอบด้วย

1.เห็นชอบกำหนดนโยบายมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์จาก 50 หน่วยต่อเดือนเป็น 90 หน่วยต่อเดือน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดำเนินการใช้เงินเรียกคืนรายได้ เพื่อให้การไฟฟ้ามีฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดนำมาเป็นแหล่งเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

2. เห็นชอบขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่มีเบี้ยปรับ
สำหรับมาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า รวมวงเงินประมาณ 9,375 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าฟรี ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 รวมวงเงินประมาณ 9,375 ล้านบาท