สั่งปิด! “ป่าตอง” สแกนหาผู้ติดเชื้อโควิด-19

2020-04-05 16:30:25

สั่งปิด! “ป่าตอง”  สแกนหาผู้ติดเชื้อโควิด-19

Advertisement

ผวจ.ภูเก็ต ประกาศปิดพื้นที่ 'ต.ป่าตอง' ตรวจสแกนวัดไข้ประชาชนทุกคน หลังเป็นพื้นที่เสี่ยงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกหลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 1823/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต สาระสำคัญของคำสั่งฉบับนี้ ระบุว่า

จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดใน จ.ภูเก็ต พบว่ายังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ที่ทำงานหรือสัมผัสกับผู้ทำงานในสถานประกอบการในซอยบางลาเขตเทศบาลเมืองป่าตองทั้งสิ้น
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจึงออกคำสั่งไว้ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 14/2563 เนื่องจากพื้นที่ ต.ป่าตองเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่นจึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด รวมทั้งมีการกำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่ จุดตรวจคัดกรองสี่กอ ถ.พระบารมี ต.กะทู้ จุดตรวจคัดกรองไซม่อนคาบาเร่ ถนนสิริราชย์ ต.ป่าตอง จุดตรวจคัดกรองหน้าโรงเรียนบ้านกะหลิม ถนนกมลา-ป่าตอง

ทั้งนี้ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำจุดคัดกรองและให้เทศบาลเมืองป่าตองร่วมปฏิบัติการ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับอำเภอกะทู้และเทศบาลเมืองป่าตองจัดบุคลากรเข้าตรวจวัดไข้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตองทุกคน หากพบผู้ใดมีอาการที่เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังจะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ให้เทศบาลเมืองป่าตอง ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน บ้านพักอาศัย ร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลป่าตองโดยการฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมดทุกหลังคาเรือนหากมีโรงแรมใดใน ต.ป่าตองจำเป็นจะต้องให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงานให้โรงแรมจัดหาที่พักให้พนักงานจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จเพื่อป้องกันมิให้มีการเคลื่อนย้ายพนักงานซึ่งอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรค แต่หากพนักงานคนใดประสงค์จะกลับภูมิลำเนาให้โรงแรมแจ้งรายชื่อพนักงานให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำด่านตรวจภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย)พิจารณาเป็นรายกรณีจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เม.ย. 2563

ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่มิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังบุคคลอื่นอีก

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น