สธ.ยกเว้น รพ.บริการโควิด-19 ไม่ต้องอยู่ในบังคับ ก.ม.สถานพยาบาล

2020-04-04 16:20:02

สธ.ยกเว้น รพ.บริการโควิด-19 ไม่ต้องอยู่ในบังคับ ก.ม.สถานพยาบาล

Advertisement

สธ.ออกประกาศเว้น รพ.ที่ให้บริการเฉพาะด้านแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายสถานพยาบาล แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพ

​เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม สบส. จึงจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ลักษณะและมาตรฐานของสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นการชั่วคราว” ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 โดยกำหนดให้โรงพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเป็นการชั่วคราว แต่ให้ยื่นคำขออนุมัติการประกอบกิจการสถานพยาบาลในเขต กทม.กับกรม สบส. และในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ยื่นกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการ และย่นระยะเวลาในการพิจารณา ทำให้โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 สามารถเปิดให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า แม้โรงพยาบาลจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายสถานพยาบาลตามประกาศ แต่ก็ต้องมีการควบคุม คุณภาพ มาตรฐานทั้งในด้านอาคารสถานที่ ระบบบริการสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ และผู้ประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีความเพียบพร้อมรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพ อีกทั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงมีอำนาจในการตรวจสอบและควบคุมให้โรงพยาบาลฯดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และหากโรงพยาบาลฯมีการให้บริการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจสั่งให้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม หรือสั่งให้ระงับ หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะที่กำหนด และหากยังมีการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งปิดโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอนได้