28 ปี คพ. มุ่งมั่นป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ

2020-04-04 03:00:34

28 ปี คพ. มุ่งมั่นป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ

Advertisement

28 ปี คพ. มุ่งมั่นป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า วันที่ 4 เม.ย.2563 เป็นวันครบรอบ 28 ปี คพ. ซึ่งที่ผ่านมา คพ.ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งการกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม นำเสนอแผนและนโยบายจัดการมลพิษ ติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ พัฒนากฎหมายและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ แต่ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและทางสังคม ที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย เช่นการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ ขยะพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการระบายมลพิษอื่นๆ 


นายประลอง กล่าวว่า คพ.ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น งานสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เช่น ปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร่างพระราชบัญญัติขยะแห่งชาติ ขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2562 – 2573 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้อง การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับคุณภาพน้ำ 22 ลุ่มน้ำ สนับสนุนการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที (onsite) สมรรถนะสูงตามมาตรฐาน มอก. ผลักดันให้มีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ปัญหาหมอกควันและหมอกควันข้ามแดน ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พัฒนามาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ ยานพาหนะที่ผลิตใหม่ให้เทียบเท่ามาตรฐาน ยูโร 5 และยูโร 6 มาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 พัฒนาระบบการคาดการณ์สถานการณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน จัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ จัดตั้งเครือข่ายหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Environmental Protection Unit : EPU จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดและส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

“นอกจากนี้ ทางด้านการพัฒนาองค์กร คพ.ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 การรับรองห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ISO17025 ด้านความโปร่งใส ปี 2562 ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือ ป.ป.ท. มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานอยู่ในระดับสูงมาก เป็นอันดับ 5 จาก 144 หน่วยงานระดับกรม ด้านการให้บริการประชาชน ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน คพ.จะมุ่งมั่นดำเนินงานในภารกิจการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกค”นายประลอง กล่าว